romaintordo - photo

Romain Tordo

CTO | CIO | Information Architect